Tác giả: Kaestern Bredemeier
Dịch bởi: Hoàng Hà và Nhật
Public & converted by: Mr Đờ
Download:

saokim.com.vn_nghe_thuat_ban_hang_khieu_khich.pdf

saokim.com.vn_nghe_thuat_ban_hang_khieu_khich.doc

saokim.com.vn_nghe_thuat_ban_hang_khieu_khich.prc

Bán hàng khiêu khích là một quan điểm mới hiện đang gây ra nhiều tranh cãi. Một mặt, nó phảnánh tất cả các phương pháp, cách thức bán hàng phổ biến hiện nay. Nhưng mặt khác, bán hàng khiêu khích cũng được coi như một nghệ thuật, trong đó ta cần phải đạt được 100% mục tiêu đã đề ra bằng cách vận dụng mọi phương tiện, kỹ thuật và phương pháp sử dụng ngôn từ cũng như tâm lý xã hội nhằm tạo ra một cuộc nói chuyện bán hàng thành công. Một cuộc trò chuyện bán hàng thành công ở đây được hiểu là sự duy trì hoặc tạo ra thay đổi có ảnh hưởng đáng kể các điều kiện ban đầu và hoàn cảnh diễn ra cuộc nói chuyện đó, thậm chí, đôi khi còn bất chấp ca những quan tâm ưu tiên của người khác.